Obchodní podmínky

FineSolution s.r.o.
IČ: 24301230
se sídlem Pod Táborem 54/10, Hrdlořezy, Praha 9, 190 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194470 pro pronájem řešení elektronických obchodů a souvisejících služeb www.fineeshop.cz

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FineSolution s.r.o., se sídlem Pod Táborem 54/10, Hrdlořezy, Praha 9, 190 00, identifikační číslo: 24301230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194470 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování řešení elektronických obchodů a souvisejících služeb (dále jen „licenční smlouva“ nebo „smlouva“„Uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Tyto služby pronájmu řešení elektronických obchodů a souvisejících služeb jsou poskytovatelem provozovány prostřednictvím webové stránky umístěné na adrese www.fineeshop.cz (dále jen „web“).

1.2. Aktuálně platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na webu www.fineeshop.cz

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou Uživateli k dispozici také před odesláním objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“) na webu. Odesláním objednávky Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Současně tímto krokem Uživatel potvrzuje, že je se zněním těchto obchodních podmínek srozuměn, souhlasí s nimi a akceptuje je v celém rozsahu. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Licenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Administrátorský účet

2.1. Na základě registrace Uživatele provedené na webu může Uživatel přistupovat do svého administrátorského rozhraní. Ze svého administrátorského rozhraní může Uživatel provádět objednávání služeb (dále jen „administrátorský účet“).

2.2. Při registraci na webu a při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v administrátorském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v administrátorském účtu a při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k administrátorskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho administrátorského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání administrátorského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit administrátorský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel nemá uhrazeny objednané služby či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb, včetně obchodních podmínek.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že administrátorský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení subdodavatelů.

3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Uzavření licenční smlouvy dle těchto obchodních podmínek je možné i za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s čímž Uživatel souhlasí. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku si hradí Uživatel sám.

3.3. Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávku na webu.

3.4. Před odesláním objednávky Poskytovateli je Uživateli umožněno seznámení se s obchodními podmínkami, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5. Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Tímto krokem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem dle těchto obchodních podmínek. Tento smluvní vztah se sjednává se na dobu určitou, a to po dobu trvání licence.

4. Podmínky pronájmu elektronických obchodů a doplňkových služeb

4.1. Na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a po uhrazení ceny dle platného ceníku, se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli službu pronájmu elektronických obchodů, příp. dalších doplňkových služeb, včetně licence k provozování a užití e-shopu (dále jen „předmět smlouvy“).

4.2. Licenční smlouva k poskytnutí licence na software uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, poskytuje Uživateli nevýhradní, teritoriálně omezenou (území České republiky a území Slovenské republiky) licenci.

4.3. Cena za licenci je nedílnou součástí ceny za pronájem uživatelem vybraného řešení (balíčku služeb) a je v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

4.4. Cenové a technické parametry produktů a doplňkových služeb jsou uvedeny v Ceníku, který je k dispozici na webu Poskytovatele.

4.5. Poskytovatel požaduje od Uživatele před poskytnutím plnění předmětu smlouvy uhrazení zálohy ve výši dle Uživatelem zvoleného řešení (balíčku) a Uživatelem zvolené délky pronájmu, příp. dle Uživatelem zvolených doplňkových služeb. Konkrétní výše zálohy je uvedena v zálohové faktuře, která je odeslána na elektronickou adresu Uživatele v elektronické podobě po odeslání objednávky.

4.6. Uhrazení zálohové (proforma) faktury dle předchozího odstavce je možné bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele nebo platební kartou. Po předchozí dohodě s Poskytovatelem lze zálohu uhradit i formou hotovostní platby.

4.7. Po uhrazení zálohové faktury je v souladu s obecně závaznými právními předpisy vystaven Poskytovatelem Uživateli Daňový doklad (faktura), který je odeslán na elektronickou adresu Uživatele v elektronické podobě. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Uživatel tímto dává souhlas s elektronickou fakturací dle platných právních předpisů.

4.8. Provoz platebního modulu pro platby prostřednictvím platební karty zajišťuje pro Poskytovatele jeho dceřiná společnost FinePay s.r.o., se sídlem Pod Táborem 54/10, Praha 9 - Hrdlořezy, PSČ 190 00, IČ 04751060, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 253027.

4.9. Uživatel souhlasí s tím, že ve spodní části (tzv. patičce) e-shopu budou uvedeny informace o Poskytovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění ve smyslu autorského zákona a jako majiteli serveru, na němž je provozován e-shop, ve smyslu obchodněprávních ustanovení.

5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

5.1. Uživatel (spotřebitel) má dle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku právo odstoupit od licenční smlouvy na pronájem řešení elektronického obchodu uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

5.2. Odstoupení od licenční smlouvy musí být Poskytovateli sděleno na elektronickou adresu Poskytovatele (info@fineeshop.cz) ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. V takovém případě Uživatel-spotřebitel uvede, kromě záměru odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, datum objednávky a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa).

5.3. V případě odstoupení od licenční smlouvy dle článku 5.1., obchodních podmínek, se licenční smlouva od počátku ruší.

5.4. V případě odstoupení od licenční smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Uživatele (spotřebitele) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od licenční smlouvy Uživateli (spotřebiteli), a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele (spotřebitele) přijal.

6. Ukončení smluvního vztahu

6.1. Smluvní vztah uzavřený dle těchto obchodních podmínek lze ukončit:
• dohodou smluvních stran,
• písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc,
• odstoupením od licenční smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

6.2. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez předchozího upozornění jednostranně vypovědět licenční smlouvu a ukončit pronájem řešení elektronických obchodů a další doplňkových služeb v případě, že:
• Uživatel porušil nebo porušuje povinnosti uvedené v článku 7. těchto obchodních podmínek,
• využívá předmět smlouvy v rozporu s platnými zákony nebo v rozporu s etickým kodexem Poskytovatele,
• Uživatel poskytl v objednávce nepravdivé údaje,
• Uživatel prokazatelně porušil nebo porušuje autorská práva,
• Uživatel neuhradil cenu za pronájem řešení a doplňkových služeb dle platného Ceníku služeb.

7. Povinnosti a práva uživatele

7.1. Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru (v e-shopu) a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy. Současně Uživatel odpovídá za to, že obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru (v e-shopu) nebudou v rozporu s Etickým kodexem Poskytovatele, který je k dispozici na webu Poskytovatele.

7.2. Uživatel není oprávněn používat předmět smlouvy k šíření nevyžádaného obsahu (SPAMu), který by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.

7.3. Uživatel má povinnost hradit Poskytovateli včas a požadovanou formou ceny za objednané služby.

7.4. Uživatel (spotřebitel) má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) právo od licenční smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

7.5. Uživatel má právo reklamovat vadnou či jinak nefunkční službu. V takovém případě má Uživatel povinnost o této vadě neprodleně písemně informovat Poskytovatele na e-mail reklamace@fineeshop.cz s uvedením (popisem) vady či nefunkčnosti a svými kontaktními údaji.

8. Povinnosti a práva poskytovatele

8.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku Uživatele dopředu, např. pomocí e-mailu nebo informací na webu Poskytovatele.

8.2. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky elektrické energie, výpadku internetového připojení způsobené Poskytovatelem připojení nebo napadení zařízení či sítě třetí osobou.

8.3. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony ze strany Uživatele.

8.4. Poskytovatel má právo od uzavřené licenční smlouvy odstoupit v případech, kdy se stane plnění z jakéhokoliv důvodu nemožným.

8.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy s Uživatelem, který u již dříve uzavřené smlouvy porušil své povinnosti podstatným způsobem. Toto porušení se pro účely odstoupení od smlouvy považuje za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Poskytovatel má povinnost vyřešit reklamaci dle článku 7.5., těchto obchodních podmínek, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o ní od Uživatele dozvěděl. O výsledku reklamace má Poskytovatel povinnost Uživatele informovat písemně na poskytnutou elektronickou adresu Uživatele.

8.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této licenční smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je Uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti vyplývající z licenční smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

8.8. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smluvního vztahu nebo odstoupit od již uzavřené licenční smlouvy v případě, že Uživatel využívá nebo hodlá využívat předmět smlouvy k účelům, které jsou v rozporu s platnými zákony nebo Etickým kodexem Poskytovatele.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

9.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů .

11. Doručování

11.1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu Uživatele.

11.2. Kontaktní adresa Poskytovatele: FineSolution s.r.o., Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9,
elektronická adresa Poskytovatele: info@fineeshop.cz

11.3. Poskytovatele je možné kontaktovat také pomocí aplikace Helpdesk, která je Uživateli přístupná z administrativního rozhraní e-shopu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smluvní vztah založený licenční smlouvou včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční ujednání se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním Uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito obchodními podmínkami dotčena. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná.

12.3. Poskytovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě obchodních podmínek, Uživatel tyto úpravy (změny, aktualizaci apod.) akceptuje v plném rozsahu.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.5. Licenční smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

12.6. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků z této smlouvy.

12.7. Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

12.8. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 25.5.2018.